Електронна книга: Prisma Cloud Compute Edition – обощение

Описание:

Prisma Cloud Compute Edition предоставя гъвкави опции за внедряване, позволяващи защита на вашите приложения, независимо от разположението. Защитните агенти инсталирани във вашата инфраструктура, защитават самостоятелните виртуални машини, Docker контейнери, Kubernetes клъстери, CaaS, PaaS приложения в Pivotal Application Service и безсървърни (serverless) приложения. Защитата работи чрез анализ на поведение на приложенията и предотвратяване на аномалии в действията. Задълбочената защита съчетава функциите на защитна стена в ядрото на облачната инфраструктура с превенция в реално време, с което защитата вътрешния трафик (east-west traffic flows) посредством машинно обучение за разпознаване и анализ на поведението на приложенията.

Prisma Cloud Compute Edition осигурява управление на уязвимости (vulnerability management) и проверка на съответствие през целия  жизнен цикъл на софтуера, като се интегрира с всеки CI процес, Docker регистър, хранилища на кодове или работни среди, с което осигурява мощен инструмент за непрекъснато наблюдение на рисковете и приоритетите. Осигурява Възможност за контрол на достъпа и управление на всички облачни ресурси на компанията, скрити ресурси, одити на Kubernetes и IAM инструментариум.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.